એન્જલ બ્રોકિંગ લિમિટેડ આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 22- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 24- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 305  થી 306 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 49 શેર.

   Amount    :     Rs. 14994

 

કમ્પ્યુટર એજ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (સીએએમએસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 21- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 23- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 1229  થી 1230 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 12 શેર.

   Amount    :     Rs. 14760

 

કેમકન સ્પેશીયાલીટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (કેમેકન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 21- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 23- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 338 થી 340 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 44 શેર.

  Amount    :     Rs. 14960

 Route mobile IPO Subscription on NSE data on 5 o'clock date 11/09/2020

    QIB     : 91.06 time       

    NII      :  192.81 time         

    Retail  : 12.85 time 

   Total   :  74.13 time 

 Happiest mind IPO Subscription on NSE data on 5 o'clock date 09/09/2020

    QIB     : 78 time       

    NII      :  352 time         

    Retail  : 71 time 

   Total   :  151  time   

04/09/2020

 રૂટ મોબાઈલ આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 09- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 11- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 345  થી 350 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 40 શેર.

     Amount    :     Rs. 14000

 

03/09/2020

 હેપ્પીસ્ટ માઇન્ડ્સ ટેકનોલોજી આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 07- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 09- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

   ભાવ બેન્ડ        :  165  થી 166 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 90 શેર.

     Amount    :     Rs. 14940 

 

22/07/2020

Rossari Biotec IPO Subscription 80 times NSE data on 4.20 o'clock date 15/07/2020

           QIB     : 85.26 time

           NII      : 240 time

          Retail  : 7.13 time 

          Total   :  80 time  

 

 રોસારી બાયોટેક લિમિટેડ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 13- જુલાઈ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 15- જુલાઈ-2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

   ભાવ બેન્ડ        :  423  થી 425 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 35 શેર.

     Amount    :     Rs. 14875

 

 

 

Date :07/07/2020

Rossari Biotech Ltd IPO Detail

Jul 13, 2020 - Jul 15, 2020

Incorporated in 2009, Rossari Biotech Ltd is a manufacturer of textiles specialty chemicals. It provides customized solutions to the apparel, animal & poultry feed, and FMCG industries by offering a diversified product portfolio. Rossari Biotech operates in 18 countries including India, Bangladesh, Vietnam, and Mauritius.

As per the F&S Report published on 30th Sept 2019, it is the largest textile specialty chemical manufacturer in India. The business of the company can be classified into three main categories which are textile specialty chemicals; animal health & nutrition products; and home, personal care & performance chemicals. The company has 1,948 different products range under these three categories.

Most of the products of the company are manufactured in-house. It has a manufacturing unit located at Silvassa, Dadra & Nagar Haveli with an installed capacity of 100,000 MTPA. The company is also setting up a manufacturing unit at Dahej in Gujarat with an installed capacity of 132,500 MTPA. Rossari Biotech also has two R&D facilities in Silvassa and Mumbai locations to focus on new product development, formulations, and cost competitiveness. It has more than 194 distributors across India and 27 distributors spread in other 17 countries.

Competitive Strengths

1. Diversified product portfolio
2. Well-known textile specialty chemical manufacturer in India
3. In-house manufacturing unit
4. Strong R&D facility
5. Pan-India distribution network

Company Promoters:

Mr. Edward Menezes and Mr. Sunil Chari are the promoters of the company.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

 

Particulars

For the year/period ended (₹ in Million)

 

 

31-Mar-20

31-Mar-19

31-Mar-18

31-Mar-17

 

Total Assets

4,715.15

2489.45

1649.50

1308.94

 

Total Revenue

6,038.18

5171.24

3004.29

2605.97

 

Profit After Tax

652.53

456.83

254.03

142.85

 

Objects of the Issue:

The net proceeds of the Fresh Issue, i.e. Gross proceeds of the Fresh Issue less the Offer Expenses apportioned to the Company ("Net Proceeds") are proposed to be utilised in the following manner:

1. Repayment/prepayment of certain indebtedness availed by the Company (including accrued interest);
2. Funding working capital requirements; and
3. General corporate purposes

Rossari Biotech IPO Details

IPO Date

Jul 13, 2020 - Jul 15, 2020

Issue Type

Book Built Issue IPO

Issue Size

 

Fresh Issue

[.] Eq Shares of ₹2
(aggregating up to ₹50.00 Cr)

Offer for Sale

10,500,000 Eq Shares of ₹2
(aggregating up to ₹[.] Cr)

Face Value

₹2 Per Equity Share

IPO Price

[.] to [.] Per Equity Share

Market Lot

 

Min Order Quantity

 

Listing At

BSE, NSE

Rossari Biotech IPO Tentative Date / Timetable

Bid/Offer Opens On

Jul 13, 2020

Bid/Offer Closes On

Jul 15, 2020

Finalisation of Basis of Allotment

Jul 20, 2020

Initiation of Refunds

Jul 21, 2020

Credit of Shares to Demat Acct

Jul 22, 2020

IPO Shares Listing Date

Jul 23, 2020

 

 

એન્ટની વેસ્ટ આઇ.પી.ઓ.

  આઈપીઓ ઓપન : 04- માર્ચ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 06- માર્ચ -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 5

   ભાવ બેન્ડ        :  295  થી 300 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 50 શેર.

     Amount    :     Rs. 15000

 

 

 

એસબીઆઇ કાર્ડ્સ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 02- માર્ચ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 05- માર્ચ -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        :  750  થી 755 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 19 શેર.

     Amount    :     Rs. 14345

 

 

 

 

આઇટીઆઇ લિમિટેડ એફ.પી.ઓ.

    એફ.પી.ઓ ઓપન : 24- જાન્યુઆરી -2020

    એફ.પી.ઓ બંધ    : 28- જાન્યુઆરી -2020

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  72  થી 77 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 150 શેર.

     Amount    :     Rs. 11550

 

 

 

ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 02-ડિસેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 04-ડિસેમ્બર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  36  થી 37 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 400 શેર.

     Amount    :     Rs. 14800

 

 

સીએસબી બેંક લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 22- નવેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26- નવેમ્બર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  193  થી 195 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 75 શેર.

     Amount    :     Rs. 14625

 

 

વિશ્વરાજ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.ના આઈ.પી.ઓ.

    આઈપીઓ ઓપન : 30-સપ્ટેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 04-ઓક્ટોબર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  55  થી 60 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 240 શેર.

     Amount    :     Rs. 14400

 

 

આઈઆરસીટીસી લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 30-સપ્ટેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 03-ઓક્ટોબર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  315  થી 320 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 40 શેર.

     Amount    :     Rs. 12400

 

 

   

સ્ટર્લિંગ અને વિલ્સન સોલર લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 06-ઓગસ્ટ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 08-ઓગસ્ટ -2018

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 01

    ભાવ બેન્ડ        :  775  થી 780 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 19 શેર.

     Amount    :     Rs. 14820

 

 

   સ્પંદના સ્ફોર્ટી આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 05-ઓગસ્ટ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 07-ઓગસ્ટ -2018

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  853  થી 856 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 17 શેર.

     Amount    :     Rs. 14552

 

 

એફિલ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ આઈપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 29-જુલાઇ-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 31-જુલાઇ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  740  થી 745 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 20 શેર.

     Amount    :     Rs. 14900

 

 

સીપીએસઈ ઇટીએફ ફોલો-ઑન ઓફર 5 વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કરે છે, 40,000 કરોડની બિડ મેળવે છે

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના શેરોને ટ્રૅક કરે છે

સીપીએસઈ ઇટીએફની છઠ્ઠી કચેરી institution 40,000 કરોડની કિંમતના બિડમાં મૂકીને સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવી હતી, જે issue 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદની સામે છે.

"સીપીએસઈ ઇટીએફ એફએફઓ 5 5 થી વધુ વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું છે. 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદ સામે, 40,000 કરોડ કરતાં વધુની સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમ આજે બપોરે 5.00 વાગ્યે પ્રાપ્ત થઈ હતી," એમ ડીપીએમએ એક ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું.

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

ગુરુવારે એન્કર રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે મુદ્દો ઉભો થયો હતો, જે 19, 9 80 કરોડ રૂપિયાના બિડમાં મૂકાયો હતો. સોસાયટી જેનરલ, ક્રેડિટ સૂઈસ, મોર્ગન સ્ટેન્લી, ગોલ્ડમૅન સૅશ, મેરિલ લિન્ચ, સિટીગ્રુપ, કોપથલ, એવેન્ડસ, આઇસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એડલવીસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બોલી ધરાવતા યોગ્ય સંસ્થાકીય ખરીદદારો શામેલ છે.

શુક્રવારે રિટેલ રોકાણકારો માટે મુદ્દો ઉભો થયો.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એંટરપ્રાઇઝિસ (સીપીએસઈ) - ઓએનજીસી, એનટીપીસી, કોલ ઇન્ડિયા, આઇઓસી, રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પ, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓઇલ ઇન્ડિયા, એનબીસીસી ઇન્ડિયા, એનએલસી ઇન્ડિયા અને એસજેવીએનના શેરને ટ્રૅક કરે છે.

એફએફઓનું મૂળ ઇશ્યૂ કદ 8,000 કરોડ હતું અને બીજા 2,000 કરોડની ઓવરસ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાનો વિકલ્પ હતો.

સીપીએસઇઈ ઇટીએફની અગાઉની પાંચ શાખાઓ દ્વારા સરકારે 38,500 કરોડ ઉભા કર્યા છે - માર્ચ 2014 માં પ્રથમ ક્વાર્ટરથી 3,000 કરોડ, જાન્યુઆરી 2017 માં ,000 6,000 કરોડ, માર્ચ 2017 માં ત્રીજાથી 500 2,500 કરોડ, 17,000 નવેમ્બર 2018 માં કરોડ અને માર્ચ 2019 માં 10,000 કરોડ.

 

સરકારે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 85,000 કરોડથી વધારીને 2019-20 માં ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા 1.05 લાખ કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.

 

 

CPSE ETF FFO 5 (19th July 2019)

CPSE ETF FFO5 Public Issue

Issue Open

19th July 2019

Issue Close

19th July 2019

 

CPSE Composition

No.

Company Name

Industry

Weightage %

1

NTPC Ltd.

Power

20.70%

2

Coal India Ltd.

Minerals/Mining

19.67%

3

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Oil

19.33%

4

Indian Oil Corporation Ltd.

Petroleum Products

16.96%

5

REC Ltd.

Finance

6.80%

6

Power Finance Corporation Ltd.

Finance

6.45%

7

Bharat Electronics Ltd.

Industrial Capital Goods

4.99%

8

Oil India Ltd.

Oil

2.49%

9

NBCC (India) Ltd.

Construction

1.53%

10

NLC INDIA Ltd.

Power

0.61%

CPSE ETF Information

Type of Scheme

Open Ended Index Exchange Traded Scheme

Fund size

Rs 8,198.09 Cr (Monthly Average)

Dividend Yield

5.52% (as of March 2019)

Exchange Listed

NSE, BSE

NSE Symbol

CPSEETF

BSE Code

538057

ISIN

INF457M01133

Entry Load

Nil

Exit Load

Nil

Exit Load

Nil

                          

 

Ø કેપીઆર એગ્રોકેમ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 28-જૂન-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 02- જુલાઈ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  58  થી 61 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 200 શેર.

     Amount    :     Rs. 11600

 

 

 

Ø ઇન્ડિયામાર્ટ આઈપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 24-જૂન-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26-જૂન-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  970  થી 973 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 15 શેર.

     Amount    :     Rs. 14595

 

 

Øનિઓજેન કેમિકલ્સ આઇપીઓ રોકાણકારો પાસેથી મજબૂત ટેકો પર 41 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું

ક્વોલિફાઇડ સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત ભાગમાં 30.49 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન અને બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો 113.88 ગણો જોવા મળ્યો છે જ્યારે છૂટક કેટેગરીએ અત્યાર સુધી 16.06 ગણો વધારો કર્યો છે.

નિઓજેન કેમિકલ્સની પ્રારંભિક જાહેર ઓફરને 26 એપ્રિલના રોજ બોલીના અંતિમ દિવસે રોકાણકારો તરફથી મજબૂત પ્રતિસાદ મળ્યો.

એક્સ્ચેન્જિસ પર ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ રૂ. 132 કરોડની જાહેર ઓફરમાં 41.18 ગણો વધારો થયો છે કારણ કે કુલ 43.29 લાખ શેરના કુલ આઇપીઓ કદ સામે 17.82 કરોડ ઇક્વિટી શેર માટે બિડ પ્રાપ્ત થઈ છે.

 

Øનિયોજન કેમિકલ્સ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 24- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  212  થી 215 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 65 શેર.

     Amount    :     Rs. 13975

 

 

 

Øબમ્પર લિસ્ટિંગ: પોલીકૅબ ઇન્ડિયા 18% પ્રીમિયમ સાથે રૂ. 638 પર પ્રારંભ થાય છે

મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર આઇપીઓ નુ લિસ્ટિંગ 960 રૂપિયા એ થયું.

આજે  મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર IPO  નુ લિસ્ટિંગ છેજે  ક્લાઈન્ટ ને લાગ્યા હોય તે ડિમેંટ માં ચેક કરી આજ થી વેચી શકે છે.

 

આજે  RVNL(રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ)  IPO  નુ લિસ્ટિંગ છે. જે  ક્લાઈન્ટ ને લાગ્યા હોય તે ડિમેંટ માં ચેક કરી આજ થી વેચી શકે છે.

 

 
 
  પોલિકેબ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આઇ.પી.ઓ.

    આઈપીઓ ઓપન : 05- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 09-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  533  થી 538 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 27 શેર.

      AMOUNT        :  14526

 

 
 

 Metropolis Healthcare IPO

 
   મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેર આઈપીઓ
 

    આઈપીઓ ઓપન : 03- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 05-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

    ભાવ બેન્ડ        :  877 થી 880 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 17 શેર.

 

 
  Rail Vikas IPO Dates & Price Band:

 

રેલ વિકાસ આઇપીઓ

 તારીખો અને ભાવ બેન્ડ:

આઈપીઓ ઓપન: 29-માર્ચ-2019

આઈપીઓ બંધ: 03-એપ્રિલ-2019

ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

ભાવ બેન્ડ:  17 થી 19 શેર દીઠ

ડિસ્કાઉન્ટ: રિટેલ અને કર્મચારીઓ માટે 0.50

રેલ વિકાસ આઇપીઓ માર્કેટ લોટ: 780 શેર (ન્યૂનતમ લોટ સાઇઝ) 

રકમ:  14430 રિટેલ અને કર્મચારીઓ માટે

 

ઇક્વિટી: 253,457,280 શેર

 આઇપીઓ કદ: લગભગ ₹ 482 કરોડ (આશરે)

રેલ વિકાસ આઈપીઓ ફાળવણી અને લિસ્ટિંગ:

ફાળવણીનો આધાર: 08-એપ્રિલ -2019

રિફંડ્સ: 09-એપ્રિલ -2019

ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ માટે ક્રેડિટ: 09-એપ્રિલ -2019

લિસ્ટિંગ: 11-એપ્રિલ-2019

 

 

 

 

 

ISSUE TERMS

Issue price / Floor Price (Rs)

121.00-128.00

Maximum Shares for Retail

90

Issue opens

13-Mar-19

Issue closes

15-Mar-19

Listing on

BSE, NSE

Issue size (Rs cr)

213.81

Mkt cap at issue price (Rs cr)

N.A.

 

 

 

એનએસઈ ડેટા 2000 થી વિશ્લેષણ મુજબ આઇપીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે

આઇપીઓ શેર રોકાણકારને લાંબા ગાળા માટે સારું વળતર આપશે નહીં

ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારને લિસ્ટિંગ ગેઇનનો લાભ મળશે

તમે આઈપીઓ અને સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે તમારી સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરો છો.

વર્ષ 2018 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 25 આઈપીઓથી ફક્ત 8 શેરની કિંમત વધારે છે અને 17 શેરની કિંમત નીચે છે

વર્ષ 2017 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 38 આઇપીઓથી ફક્ત 11 શેરની કિંમત વધારે છે અને 27 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2016 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 28 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2015 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 7 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2014 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 6 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 3 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2013 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 4 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 1 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2012 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 10 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 8 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2011 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 39 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 36 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2010 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 69 આઇપીઓથી ફક્ત 9 શેરની કિંમત વધારે છે અને 60 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2009આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 18 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2008આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 33 આઇપીઓથી ફક્ત 4 શેરની કિંમત વધારે છે અને 29 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2007 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 92 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 78 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2006 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 73 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 59 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2005 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 50 આઇપીઓથી ફક્ત 12 શેરની કિંમત વધારે છે અને 38 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2004 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 8 શેરની કિંમત વધારે છે અને 13 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2003 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 5 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 3 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2002 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 2 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 0 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2001 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 2 આઇપીઓથી ફક્ત 0 શેરની કિંમત વધારે છે અને 2 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2000 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 6 આઇપીઓથી ફક્ત 1 શેરની કિંમત વધારે છે અને 5 શેરની કિંમત ઘટી છે

ચેલેટ હોટેલ આઇપીઓ 29 જાન્યુઆરી 2019 થી 31 જાન્યુઆરી 2019 ના રોજ શરૂ થાય છે

ચલેટ હોટેલ્સ લિમિટેડ આઈપીઓ વિગત

ઇસ્યુ ઓપન: 29 જાન્યુઆરી, 2019 - 31 જાન્યુઆરી, 2019

ઇશ્યૂનો પ્રકાર: બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ આઈપીઓ

વેચાણ માટેની ઓફર: રૂ. 10 ની 24,685,000 ઇક શેર્સ

ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

ઇશ્યૂ ભાવ: રૂ. 275- 280 ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ

માર્કેટ લોટ: 53 શેર

ન્યૂ ઓર્ડર: 53 શેર

લિસ્ટિંગ : બીએસઈ, એનએસઈ

Chalet Hotels Limited IPO (Chalet Hotels Limited IPO) Detail

Jan 29, 2019 - Jan 31, 2019

Top of Form

       
   
   

Bottom of Form


Incorporated in 1986, Mumbai based Chalet Hotels Limited is a company engaged in the business of owning, developing and asset management of high-end hotels in major metro cities across India. It is a part of K. Raheja Corp group which is a leading business group in the country.

The company's hotels are currently branded with global hospitality brands such as JW Marriott, Westin, Marriott, Marriott Executive Apartments etc. Its hotel platform includes 5 operating hotels located in the Mumbai Metropolitan Region, Hyderabad and Bengaluru.

The total revenue of the company was Rs 9,295.14 million for 2018, and the total revenue grew at a CAGR of 14.83% between 2014 and 2018.

Competitive Strengths of the Company

1. Luxury upscale properties located in major metro cities
2. Part of K. Raheja Corp group
3. An active asset management model

Company Promoters:

The Promoters of the company are Ravi C Raheja, Neel C Raheja and K Raheja Corp Pvt Ltd. The Promoters hold, in the aggregate, 171,095,293 Equity Shares which constitutes 100.00 % of the Company's pre-Offer paid-up Equity Share capital.

K Raheja Corp was incorporated in 1979and is primarily engaged in the business Hotels and real estate.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Million)

 

31-Mar-18

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

 

Total Assets

31,159.97

36,226.90

34,376.45

33,248.52

30,313.43

 

Total Revenue

9,295.14

9,245.37

5,975.61

4,670.55

5,345.96

 

Profit After Tax

284.26

1,274.38

(1,124.89)

(1,263.91)

(1,088.05)

 

Objects of the Issue:

The Issue consists of a fresh issue and an Offer for Sale. The Company will not receive any proceeds from the Offer for Sale and all such proceeds will go to the Selling Shareholder.

The objects of the fresh Issue are-
1. Repayment/pre-payment of certain indebtedness
2. General corporate purposes

Chalet Hotels Limited IPO Details

Issue Open

Jan 29, 2019 - Jan 31, 2019

Issue Type

Book Built Issue IPO

Issue Size

 

Fresh Issue

[.] Eq Shares of Rs 10 
(aggregating up to Rs 950.00 Cr)

Offer for Sale

24,685,000 Eq Shares of Rs 10 
(aggregating up to Rs [.] Cr)

Face Value

Rs 10 Per Equity Share

Issue Price

Rs 275- Rs 280 Per Equity Share

Market Lot

 53 share

Min Order Quantity

53 share

Listing At

BSE, NSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRCON International Limited IPO 
 
Open Date: *Sep 17, 2018* 
Close Date: *Sep 19, 2018*
 
Price Band: *₹ 470 to ₹ 475*
 
Bid Lot: *30 Equity Shares* & in multiple thereafter
 
Face Value: *Rs 10 Per Equity Share *
 
Discount: *₹ 10/- per Share to  Retail Investors and Employees*
 
Issue Size: Offer for Sale of 99,05,157 Equity Shares of Rs 10/- each at price of Rs 470/- to Rs 475/- aggregating *up to Rs 470.49 Cr*
 
 Listing Date: *Sep 28, 2018*
 
Listing at: *NSE & BSE*
 
Promoters: *The President of India acting through Ministry of Railways*
 

Tata Capital Financial Services Limited : 

NCD for 3 , 5 and 10 year interest Annuallt 8.8 ,8.9 and 9.1 %

 

 
 
HDFC AMC ALLOTMENT  - LISTING ON  06/08/2018. Good Listing is expected ..

 

*Creditaccess grameen limited - IPO*

 

Opens: 08th Auguest 

Closes: 10th Auguest 

Price Band: INR 418 to 422

Bid Lot : 35

Face Value Rs. 10/-

IPO Size: ~ INR 1131 Crs

Retail App Size: Rs 14770/-

Retail Subscription : 2,68,052 applications Subscribe issue one time.

Micro-lender CreditAccess Grameen Ltd will be raising up to Rs 900 crore through an initial public offer (IPO) early next month. The Bengaluru-based microfinance institution (MFI), formerly known as Grameen Koota Financial Services Pvt Ltd, will be filing a Red Herring Prospectus (RHP) with the Securities Exchange Board of India (SEBI), its Chief Financial Officer B.R. Diwakar told BusinessLine.

The funds will primarily be utilised as growth capital and will be used for lending. "We should be able to utilise the money for the next 24 months. It will be the main ingredient for leveraging."

With a total outstanding portfolio of Rs 3,937 crore as on September 2017 (according to the DRHP filing), CreditAcecess Grameen now has 16.06 lakh active customers. Credit Access holds 99 per cent stake in the MFI, which operates in five states -- Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

It has 440 branches in 112 districts with 5,267 employees. The capital to risk weighted assets ratio is at 29 per cent and 2.4 per cent net NPAs

 

Total Issue – 2,68,05,394 Equity Shares = 1,131.19Crs.

 

Subscription required for 1X

RII = 2,68,054 Forms

NII = 169.68Crs

 HDFC AMC SUBSCRIPTION STATUS.

All record of recent IPO break....

QIB

 

192.26

HNI

 

196.15

RETAIL

 

6.73

SHARE HOLDER

 

2.69

EMPLOYEE

 

1.15

 

TOTAL

83.06


Application wise  4.32x.      Total Application 25,78,011/-

HDFC Asset Management Company Limited IPO (HDFC AMC IPO) Detail

Jul 25, 2018 - Jul 27, 2018

   

Bottom of Form

Incorporated in 1999, Mumbai based HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) Limited is well-known fund house engaged in providing savings and investment products. It is a joint venture between Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) and Standard Life Investments Limited (SLI). SLI is part of Standard Life Aberdeen plc., one of the world's largest investment company.

According to CRISIL, as of December 31, 2017, HDFC AMC has been the most profitable AMC of the country in terms of net profits since Fiscal 2013 with a total AUM (Assets Under Management) of ₹2,932.54 billion. Its profits has grown every year since 2002.

It has been the largest AMC in equity-oriented AUM since the last quarter of Fiscal 2011 and has consistently been among the top two asset management companies in India in terms of total average AUM since the month of August 2008..

HDFC AMC offers a wide range of savings and investment products across asset classes. As of December 31, 2017, it offered 127 schemes categorized into-

1. 28 equity-oriented schemes
2. 91 debt schemes 
3. 3 liquid schemes, 
4. 5 other schemes (including exchange-traded schemes and funds of fund schemes).

The company also provides portfolio management and segregated account services to HNIs, family offices, trusts, domestic corporates and provident funds etc. As of December 31, 2017, it managed a total AUM of ₹75.78 billion as part of its portfolio management and segregated account services' business.

Strengths-

1. Brand reputation of HDFC and SLI helps in earning the trust of customers.
2. Consistent investment performance over the years has helped it established itself as one of the leading AMC in the country 
3. Diversified product mix with a multi-channel distribution network helps it expand its reach.
4. Strong profitable growth, over the years, provides it with resources to fund future growth.

Company Promoters:

The Promoters of the Company are HDFC and Standard Life Investments. HDFC holds 120,772,800 Equity Shares and Standard Life Investments, holds 80,515,200 Equity Shares, which constitutes 57.36% and 38.24%, respectively, of the Company's pre-Offer, issued, subscribed and paid-up Equity Share capital.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Dec-17

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

Total Assets

25,831.58

15,995.90

14,227.17

13,117.50

11,213.36

8,294.39

Total Revenue

13,167.21

15,879.10

14,943.42

10,642.76

9,031.14

7,839.76

Profit After Tax

4,955.55

5,502.46

4,778.80

4,155.00

3,577.70

3,187.46

Objects of the Issue:

The objects of the Offer-

1. To carry out the sale of Equity Shares offered for sale by the Selling Shareholders. 
2. Enhance the company's visibility and brand image, 
3. Provide a public market for Equity Shares in India.

The Company will not receive any proceeds from the Offer and all the proceeds from the Offer will be received by the Selling Shareholders.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jul 25, 2018 - Jul 27, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 25,457,555 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs 2,800.33 Cr 
    ›  Offer for Sale of 25,457,555 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 5 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 1095 - Rs 1100 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 13 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 13 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

Issue Size and Allocation

Category

Shares Offered

QIB

11,088,776

NII

3,326,634

Retail

7,762,145

Eligible HDFC AMC Employees

320,000

Eligible HDFC Employees

560,000

Eligible HDFC Shareholders

2,400,000

Total

25,457,555

HDFC AMC IPO Timelines / Tentative Dates:

·         Bid/Offer Opens On: Jul 25, 2018

·         Bid/Offer Closes On: Jul 27, 2018

·         Finalisation of Basis of Allotment: On or about Aug 1, 2018

·         Initiation of refunds: On or about Aug 2, 2018

·         Credit of Equity Shares to demat accounts: On or about Aug 3, 2018

·         Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges: On or about Aug 6, 2018

 

 Fine Organic Industries Limited IPO (Fine Organic IPO) Detail

 Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018 

Incorporated in 2002, Mumbai based Fine Organic Industries Limited is a company engaged in manufacturing of oleochemical-based additives. As per CRISIL Research Report, it is the largest manufacturer of oleochemical-based additives in India and a strong player globally in this industry. The company produces a wide range of specialty plant derived oleochemicals-based additives used in the food, plastic, cosmetics, paint, ink, coatings and other specialty application in various industries. It has a range of 387 different products sold under the 'Fine Organics' brand.
Fine Organics is the first company to introduce slip additives in India and is the largest producer of slip additives in the world. Its direct customers are multinational, regional and local players manufacturing consumer products, such as Hindustan Unilever and Parle Products, and petrochemical companies and polymer producers globally. The plastics additives and specialty additives are also used in the packaging of foods and other fast moving consumer goods.

The company currently has three production facilities in Ambernath, Badlapur, and Dombivli in Maharashtra. As of December 31, 2017, these three facilities have a combined installed capacity of approximately 64,300 tonnes per annum. The company's products are also manufactured on a job-work basis by Olefine Organics ("Olefine"), a partnership firm and a Promoter Group entity, at a manufacturing facility in Ambernath, Maharashtra. It plans to take over the operation of the Second Ambernath Facility once Olefine has received the approval to enter into a sub-lease with us from MIDC, which is the owner of the land on which the facility is located, which is expected to occur in the fourth quarter of Fiscal 2018. The company has a dedicated research and development ("R&D") center located in Mahape, Navi Mumbai.

The Company has 596 full-time employees on its payroll.

Strengths-
1. Largest Producer of Oleochemical-based Additives in India and One of the Few Large Players in the Oleochemicalbased Additives Industry in the World
2. Strategically Located Production Facilities with In-house Development Capabilities
3. Strong R&D Capability- developed and launched 46 new products since 2014

Company Financials:

 

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

4,576.40

4,228.49

3,776.57

3,411.16

2,553.78

 

Total Revenue

7,892.24

6,661.22

6,180.49

5,746.49

4,975.10

 

Profit After Tax

794.76

769.64

590.91

626.12

208.97

 

Objects of the Issue:

The objects of the Offer are to achieve the benefits of listing Equity Shares on the Stock Exchanges and to carry out the sale of up to 7,664,994 Offered Shares by the Selling Shareholders. The listing of Equity Shares will enhance the Company's brand name and provide liquidity to the existing Shareholders. The listing will also provide a public market for Equity Shares in India. The Company will not receive any proceeds from the Offer and all the proceeds from the Offer, less Offer related expenses, will go to the Selling Shareholders.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018
  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO
  »»  Issue Size: 7,664,994 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs 600.17 Cr
  »»  Face Value: Rs 5 Per Equity Share
  »»  Issue Price: Rs 780 - Rs 783 Per Equity Share
  »»  Market Lot: 19 Shares
  »»  Minimum Order Quantity: 19 Shares
  »»  Listing At: BSE, NSE

 

RITES Limited IPO (RITES Limited IPO) Detail

Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018

Incorporated in 1974, RITES Ltd. is a Government of India Enterprise, under the aegis of Indian Railways. RITES Ltd., an ISO 9001:2008 company, is a multi-disciplinary consultancy organization in the fields of transport, infrastructure, and related technologies. It provides a comprehensive array of services under a single roof and believes n transfer of technology to client organizations. In overseas projects, RITES actively pursues and develops cooperative links with local consultants/firms, as means of maximum utilization of local resources and as an effective instrument of sharing its expertise.

Since its inception, the company has evolved from providing transport infrastructure consultancy and quality assurance services and have developed expertise in:

1. Design, engineering and consultancy services in transport infrastructure sector with a focus on railways, urban

transport, roads and highways, ports, inland waterways, airports, and ropeways;
2. Leasing, export, maintenance, and rehabilitation of locomotives and rolling stock;
3. Undertaking turnkey projects on engineering, procurement and construction basis for the railway line, track doubling, 3rd line, railway electrification, up gradation works for railway transport systems and workshops, railway stations,
and construction of institutional/ residential/ commercial buildings, both with or without equity participation; and
4. Wagon manufacturing, renewable energy generation and power procurement for Indian Railways through collaborations by way of joint venture arrangements, subsidiaries or consortium arrangements.

In India, the clients include various central and state government ministries, departments, instrumentalities as well as local government bodies and public sector undertakings. These include Indian Railways, NTPC, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, High Speed Rail Corporation of India Limited, Public Works Department, DMRC, Steel Authority of India Limited, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Coking Coal Limited, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited, Indian Port Rail Corporation Limited, Airports Authority of India, among others. The company also engages with various large private sector corporations including L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited, Kanti Bijlee Utpadan Nigam Limited (KBUNL), Cimmco Limited, Titagrah Wagons Limited, Snowmex Engineers Limited, Unity Infraprojects Limited, Rajdeep Buildcon Private Limited, Mahalsa Constructions Private Limited, Marymatha Constructions Limited, AFCON Infrastructure Limited, INCAP, ARK Services, MNEC Consultants Private Limited, Indian Geotechnical Services Limited, Geokno India Private Limited and NATRIP Implementation Society among others.

Company Promoters:

The Promoter of the company is the President of India acting through the MoR. The Promoter currently holds, directly and indirectly (through his nominees), 100% of the pre-Offer paid-up Equity Share capital of the Company.

Company Financials:

 

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

48,031.69

44,092.06

36,056.30

36,363.82

32,867.96

 

Total Revenue

15,637.21

12,267.27

11,591.07

12,234.70

10,830.52

 

Profit After Tax

3,624.16

2,827.31

3,122.88

2,605.36

2,330.57

 

 

Objects of the Issue:

 The objects of the Offer are-

1. To carry out the disinvestment of 24,000,000 Equity Shares held by the Selling Shareholder in the Company, equivalent to 12% of the issued, subscribed and paid up Equity Share capital of the Company as part of
the Net Offer, and such Equity Shares that may be reserved for Employee Reservation Portion, if any, subject to necessary approvals
2. To achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018

  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO
  »»  Issue Size: 25,200,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 466.20 Cr
  »»  Face Value: Rs 10 Per Equity Share
  »»  Issue Price: Rs 180 - Rs 185 Per Equity Share
  »»  Market Lot: 80 Shares
  »»  Minimum Order Quantity: 80 Shares
  »»  Listing At: BSE, NSE

 

 

 

 

 

IndoStar Capital Finance Limited IPO (IndoStar Capital Finance IPO) Detail

May 9, 2018 - May 11, 2018

 

 

Bottom of Form

Incorporated in 2009, Mumbai based IndoStar Capital Finance Limited is a leading non-banking finance company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India as a systemically important non-deposit taking company. The company operates four principal lines of business, namely corporate lending, SME lending, vehicle financing and housing financing. It recently expanded its portfolio to offer vehicle finance and housing finance products.

IndoStar conducts its retail operations through ten branches across Mumbai, Delhi, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Surat, Ahmedabad, Pune and Indore and central support office in Mumbai.

The lenders of the company include, among others, 14 public sector banks, 13 private sector banks, 21 mutual funds and four insurance companies and other financial institutions. The distribution network includes approximately 210 personnel in its in-house sales team, and approximately 648 third-party direct sales associates (DSAs) and other third-party intermediaries.

Strengths-
1. Strong SME lending businesses
2. A high-quality loan portfolio with low rates of Gross NPAs and Net NPAs.
3. Proven track record of delivering results. Between fiscal 2013 and 2017, the company's Total Credit Exposure and total revenue grew at a CAGR of 30.0% and 31.4%, respectively.
4. Access to best industry practices and international corporate governance standards due to institutional Promoter.

Company Promoters:

The Promoter of the Company is Indostar Capital.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

54,853.65

46,922.73

39,916.86

31,608.02

22,070.85

 

Total Revenue

7,155.42

6,413.79

5,280.56

3,969.05

2,415.77

 

Profit After Tax

2,090.38

1,910.16

1,490.65

1,121.36

900.94

 

Objects of the Issue:

The Objects Of The Issue is to utilize the Net Proceeds from the Fresh Issue towards augmenting its capital base to meet future capital requirements.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: May 9, 2018 - May 11, 2018 
  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  Issue Size: 
    ›  Fresh Issue of [.] Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 700.00 Cr 
    ›  Offer for Sale of 20,000,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  Issue Price: Rs 570 - Rs 572 Per Equity Share 
  »»  Market Lot: 26 Shares 

  »»  Minimum Order Quantity: 26 Shares amount Rs 14872/-
  »»  Listing At: BSE, NSE

 

 

Lemon Tree Hotels Limited IPO (Lemon Tree Hotels IPO) Detail

Mar 26, 2018 - Mar 28, 2018

Bottom of Form

Incorporated in 1992, Delhi based Lemon Tree Hotels is India's largest hotel chain in the mid-priced hotel sector, and the third largest overall, on the basis of controlling interest in owned and leased rooms, as of 30 June 2017.

The company operates in the mid-priced hotel sector and its hotels are located across India, in metro regions, including the NCR, Bengaluru, Hyderabad and Chennai, as well as tier I and tier II cities such as Pune, Ahmedabad, Chandigarh, Jaipur, Indore and Aurangabad.

As of 31 January 2018, it operated 4,697 rooms in 45 hotels (including managed hotels) across 28 cities in India. The company has created three brands in order to address these three hotel segments:
1. 'Lemon Tree Premier' which is targeted primarily at the upper-midscale hotel segment catering to business and leisure
guests who seek to use hotels at strategic locations and are willing to pay for premium service and hotel properties;
2. 'Lemon Tree Hotels' which is targeted primarily at the midscale hotel segment catering to business and leisure guests
and offers a comfortable, cost-effective and convenient experience; and
3. 'Red Fox by Lemon Tree Hotels' which is targeted primarily at the economy hotel segment.

As of July 31, 2017, the company have a portfolio of 19 owned hotels, three owned hotels located on leased or licensed land, five leased hotels and 13 managed hotels. It also has project design, management and development capabilities through its Subsidiary, Grey Fox Project Management Company Private Limited ("Grey Fox").

Lemon Tree employed 3,070 personnel as of July 31, 2017 across its owned and leased or licensed properties

Company Promoters:

The Promoters of the Company are Mr. Patanjali Govind Keswani and SMSPL. The Promoters hold, in the aggregate, 184,784,311 Equity Shares which constitutes 23.49% of the Company's pre-Offer paid-up Equity Share capital.

SMSPL was incorporated on November 5, 2004 and is primarily engaged in the business of designing, managing, supervising and executing hotel projects. Mr. Patanjali Govind Keswani is the natural person in control of SMSPL.

Company Financials:

Summary of financial Information ( Restated Standalone)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Million)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

13,602.13

13,112.89

12,965.17

12,937.17

12,156.79

 

Total Revenue

2,237.65

1,945.47

2,242.02

1,947.84

1,453.82

 

Profit After Tax

53.52

(-163.36)

(-10.40)

142.82

(-203.44)

 

Objects of the Issue:

The objects of the Offer are to-
1. Achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges 
2. Sale of up to 195,797,000 Equity Shares by the Selling Shareholders.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Mar 26, 2018 - Mar 28, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 185,479,400 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 1,038.68 Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 54 - Rs 56 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 265 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 265 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

 

 

ICICI Securities Ltd IPO (ICICI Securities IPO) Detail

Mar 22, 2018 - Mar 26, 2018

Bottom of Form

Incorporated in 1995, ICICI Securities Ltd is a leading technology-based securities firm in India that offers a wide range of financial services including brokerage, financial product distribution and investment banking and focuses on both retail and institutional clients.

They provide equity capital market products including initial public offerings (IPO), further public offerings, rights offerings, convertible offerings, qualified institutional placements, non-convertible debentures, buyback, delisting, and open offers and international offerings for unlisted and listed entities. They offers their services to corporates, financial institutions, high net-worth individuals, and retail investors.

The company operates ICICIdirect.com, an online broking platform for investors to invest in equity, derivatives, currency futures, mutual funds, and other financial products, as well as to access research information, stock picks, and mutual fund recommendations. As of September 30, 2017, ICICIdirect had approximately 3.8 million operational accounts of whom 0.7 million had traded on NSE in the preceding 12 months. Since inception, the company had acquired a total of 4.4 million customers through this platform as of September 30, 2017.

As on September 30, 2017, ICICI Securities' retail brokerage and distribution businesses consists of over 200 of our own branches, over 2,600 branches of ICICI Bank through which our electronic brokerage platform is marketed and over 4,600 sub-brokers, authorised persons, independent financial associates and independent associates.

Strengths of the company

1. Largest Equity Broker in India Powered by Proprietary Technology Platform: ICICIdirect
2. Strong and Growing Distribution Business with an “Open-Source” Distribution Model
3. Superior Customer Experience through Product and Technology Innovation
4. Strategic Component of the ICICI Ecosystem
5. Leading Institutional Platform
6. Strong Financial Performance with Significant Operating Efficiency

Company Promoters:

ICICI Bank Ltd is the promoter of the company. ICICI Bank currently holds 322,141,400 Equity Shares, equivalent to 100% of the pre-Offer issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the company.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated Standalone)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. million)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

20,401.6

13,920.2

13,611.4

16,203.7

9,029.2

 

Total Revenue

14,039.0

11,235.6

12,094.6

8,117.4

7,049.7

 

Profit After Tax

3,376.1

2,357.4

2,439.6

733.0

756.6

 

Objects of the Issue:

The objects of the Offer for the Company are to:

1. Achieve the benefit of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges and for the sale of Equity Shares by the Promoter Selling Shareholder;
2. Listing of Equity Shares will enhance its visibility and brand image and provide liquidity to its existing shareholders.

Issue Detail:

 

  »»  Issue Open: Mar 22, 2018 - Mar 26, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 
    ›  Offer for Sale of 77,249,508 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 5 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 519 - Rs 520 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 28 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 28 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

Mishra Dhatu Nigam Limited IPO (Mishra Dhatu Nigam IPO) Detail

Mar 21, 2018 - Mar 23, 2018

Bottom of Form

Incorporated in 1973, Mishra Dhatu Nigam Ltd is Hyderabad based PSU engaged in the business of manufacturering of special steels, superalloys and titanium alloys in India. These high value products cater to niche sectors including defense, space and power. Company is Mini Ratna, Category-I company since 2009.

Mishra Dhatu Nigam manufactures:
1. Special steels like martensitic steel, ultra high strength steel, austenitic steel and precipitation hardening steel.
2. Three varieties of Superalloys - nickel base, iron base and cobalt base.
3. Titanium alloys.

Mishra Dhatu Nigam has a manufacturing facility in Hyderabad. Compant is in the process of setting up two new manufacturing facilities in Rohtak and Nellore. Company has an in-house research and development team comprising of 14 officers. Company has 836 employees.

Competitive Strengths
1. Only facility in India to carry out vacuum based melting and refining
2. Capability to manufacture wide range of advanced products
3. Research and development based technology development

Company Promoters:

The promoter of the company is the President of India acting through the Ministry of Defence, Government of India.

Objects of the Issue:

The objects of the Offer are:

1. to carry out the disinvestment of 46,835,000 Equity Shares by the Selling Shareholder
constituting 25% of Company's pre-Offer paid up Equity Share capital; and

2. to achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges.

Company will not receive any proceeds from the Offer and all proceeds shall go to the Selling Shareholder.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Mar 21, 2018 - Mar 23, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 48,708,400 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 438.38 Cr 
    ›  Offer for Sale of 48,708,400 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 87 - Rs 90 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot
  »»  
Minimum Order Quantity
  »»  
Listing At: BSE, NSE

Retail Discount & Employee Discount

Mishra Dhatu Nigam is offering discount of Rs 3 per equity share on issue price to investors in retail and employee category

Peer comparison

 

Based on the EPS for the year ending March 31, 2017, P/E at the floor price is 12.91 times and at the Cap Price is 13.35 times. Since, there are no comparable listed companies in India engaged in the similar business, comparison with industry peers are not available.

Sandhar Technologies Limited IPO (Sandhar Technologies IPO) Detail

Mar 19, 2018 - Mar 21, 2018

Bottom of Form

Incorporated in 1987, Sandhar Technologies Limited is New Delhi, India based company engaged in the business of designing and manufacturing a diverse range of automotive components, parts and systems, largely focused on safety and security systems of vehicles.

The company is a leader in the two-wheeler locking systems market, and the commercial vehicle rear view market in India., and are one of the two largest companies catering to the commercial vehicle locking systems market, and the two wheeler rear view market in India. It is also one of the two largest manufacturers of operator cabins in India, along with being the largest player in the excavator cabins market.

The company manufacture its products from 29 manufacturing facilities across eight states in India, two manufacturing facilities in Spain, and one manufacturing facility in Mexico.

The company's customer portfolio consists of 79 Indian and global OEMs across various segments including Ashok Leyland, Doosan Bobcat, Escorts, Hero, Honda Cars, Komatsu, Scania, TAFE, Tata Motors, TVS, UM Lohia, and Volvo etc. In the last 12 years, the Company has received investment by two private equity investors, namely Actis Group and GTI.

As of October 31, 2017, it had a total work force of 7,744 individuals comprising of 2,363 employees, and 5,381 individuals engaged on contractual basis.

Company Promoters:

The Promoter of the Company is Mr. Jayant Davar. The Promoter directly holds 31,306,426 Equity Shares (inclusive of the 90,909 Equity Shares held by him in his capacity as sole proprietor of Sandhar Enterprises), representing 61.20% of the pre-Offer issued, subscribed, and paid-up capital of the Company.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated Unconsolidated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. million)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

Total Assets

8,449.03

7,640.62

7,504.36

6,213.64

5,424.39

Total Revenue

13,743.14

12,933.59

12,624.16

10,438.24

9,643.81

Profit After Tax

366.42

322.67

348.37

337.64

208.01

Objects of the Issue:

The Offer comprises of the Fresh Issue and the Offer for Sale.

1. Offer For Sale

The Company will not receive any proceeds from the Offer for Sale.

2. Fresh Issue

The Company proposes to utilise the Net Proceeds from the Fresh Issue towards:

a. Repayment or prepayment in full, or in part of certain loans availed by the Company; and
b. General corporate purposes

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Mar 19, 2018 - Mar 21, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 
    ›  Fresh Issue of [.] Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 300.00 Cr 
    ›  Offer for Sale of 8,000,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 327 - Rs 332 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 45 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 45 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

 

 

Hindustan Aeronautics Limited IPO (Hindustan Aeronautics IPO) Detail

Mar 16, 2018 - Mar 20, 2018

 

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Mar 16, 2018 - Mar 20, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 36,150,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 4,482.60 Cr 
    ›  Offer for Sale of 36,150,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 1215 - Rs 1240 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 12 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 12 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

Retail & Employee Discount

Rs 25 Per Share discount is offered to Retail & Employee investors

 

Bottom of Form

Company Promoters:

Promoter of HAL is the President of India, acting through the Department of Defence Production, Ministry of Defence.

The promoter currently holds, 100% of the pre-Offer paid-up Equity Share capital of the Company. Assuming the sale of all Offered Shares, the Promoter shall hold around 90% of the post-Offer paid-up Equity Share capital of the Company.

Objects of the Issue:

Company will not receive any proceeds from the Offer and all proceeds shall go to the Selling Shareholder

 

The objects of the Offer are: 
1. To carry out the disinvestment of 36,150,000 Equity Shares by the Selling Shareholder (President of India) constituting 10% of the Company’s pre-Offer paid up Equity Share capital the Company; and 
2. To achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges.

Bharat Dynamics Ltd IPO (Bharat Dynamics IPO) Detail

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Mar 13, 2018 - Mar 15, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 22,451,953 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 960.94 Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 413 - Rs 428 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 35 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 35 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

 

Mar 13, 2018 - Mar 15, 2018

Bottom of Form

Incorporated in 1970, Bharat Dynamics Ltd is Hyderabad based wholly-owned GoI company engaged in the manufacture of Surface to Air missiles (SAMs), Anti-Tank Guided Missiles (ATGMs), underwater weapons, launchers, countermeasures and test equipment. Bharat Dynamic have three manufacturing facilities located in Hyderabad, Bhanur and Vishakhapatnam.

Company is the sole manufacturer in India for SAMs, torpedoes and ATGMs. Company is also the sole supplier of SAMs and ATGMs to the Indian armed forces. Additionally, company is engaged in the business of refurbishment and life extension of missiles manufactured. Company is intend to offer products such as Akash SAM, light weight torpedoes and countermeasure dispensing system to the international markets in near future.

Bharat Dynamics have over 3165 full-time employees, which includes 863 engineers.

Competitive Strengths
1. Modern facilities and infrastructure to deliver quality products in a timely manner.
2. Increase in indigenisation of our products and implementation of the 'Make in India' policy.
3. Strong order book and established financial track record of delivering growth.

Company Promoters:

The Promoter of the company is the President of India acting through the Ministry of Defence. Promoter along with its nominees, currently holds 100% of the pre-Offer Equity Share capital of the Company.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated Standalone)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. million)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

 

Total Assets

86,007.92

96,406.32

84,119.70

 

Total Revenue

51,980.73

46,013.75

32,532.28

 

Profit After Tax

4,903.19

5,620.69

4,435.48

 

Objects of the Issue:

The objects of the Offer are:

1. to carry out the disinvestment of [●] Equity Shares by the Selling Shareholder;
2. to achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges.

 

 

Bandhan Bank Limited IPO (Bandhan Bank IPO) Detail

Issue Detail:

  »»  Issue Open: 15-03-2018 to 19-03-2018

  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 119,280,494 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr
    ›  Fresh Issue of 97,663,910 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr
    ›  Offer for Sale of 21,616,584 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 370- Rs375 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 40
  »»  
Minimum Order Quantity
  »»  
Listing At: BSE, NSE

 

Bottom of Form

Incorporated in 2014, Bandhan Bank Limited is Kolkata, West Bengal based commercial bank focused on micro banking and general banking services. Bandhan Bank has a license to provide banking services pan-India across customer segments. Bank offer a variety of asset and liability products and services designed for micro banking and general banking, as well as other banking products and services to generate non-interest income.

With the a network of 2,546 doorstep service centres (DSCs) and 9.47 million micro loan customers, the bank has strong very hold in microfinance. Bandhan bank has 864 bank branches and 386 ATMs serving over 1.87 million general banking customers. Banks distribution network is strong in East and Northeast India, with West Bengal, Assam and Bihar.

Bandhan Bank Products:
1. Retail loans including micro loans, SME loans and small enterprise loans
2. Savings accounts, current accounts and a variety of fixed deposit accounts
3. Other banking products and services including debit cards, internet banking, mobile banking, EDC-POS terminals, online bill payment services and the distribution of third-party general insurance products and mutual fund products.

Bandhan Bank Strengths:
1. Operating Model Focused on Serving Underbanked and Underpenetrated Markets (microfinance)
2. Consistent Track Record of Growing a Quality Asset and Liability Franchise
3. Extensive, Low Cost Distribution Network
4. Provide accessible, simple, cost-effective and innovative financial solutions
5. Robust Capital Base
6. Maintaining focus on micro lending while expanding further into other retail and SME lending

Company Promoters:

The Promoters of the Bank are BFHL, BFSL, FIT and NEFIT.

1. Bandhan Financial Services Private Limited (BFSL) is a non-banking financial institution for purposes
of carrying out non-banking financial activities without accepting public deposits.

2. BFSL was accorded in-principle approval by the RBI on April 9, 2014 for setting up a bank in the private sector. The promoter of BFHL is BFSL.

3. FIT is an irrevocable charitable trust with objectives including inter alia eliminating functional illiteracy in India by making education economically relevant.

4. NEFIT is an an irrevocable charitable trust with objectives including inter alia eliminating illiteracy in India by making education available to the underprivileged.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. million)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

     

Total Assets

302,360.90

197,565.00

5,268.88

     

Total Revenue

43,201.23

17,312.54

79.53

     

Profit After Tax

11,119.52

2,752.47

5.76

     

Objects of the Issue:

The Issue comprises of a Fresh Issue and an Offer for Sale.

Fresh Issue
The object of the fresh issue is to augment Bank's Tier-I capital base to meet Bank's future capital requirements.

Offer for Sale
The Selling Shareholders will be entitled to the respective portion of the proceeds of the Offer for Sale.

 
H.G. Infra Engineering Ltd IPO

Issue Open: Feb 26, 2018 - Feb 28, 2018

Issue Price: Rs 263 - Rs 270 Per Equity Share 

 Market Lot: 55 Shares 

Single Lot Size : 14850/-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

About Hiloni Stock Broking Private Limited

Hiloni stock broking is associated with ACML (a subsidiary of Ahmedabad stock exchange limited) providing BSE,NSE and NSE F&O platform for all kinds of securities transaction. Hiloni provides you research based advise and one can also update

Latest News

18 December 2019
17 April 2017
17 April 2017

Contact Us

Hiloni Stock Broking pvt limited . Member : NSE | BSE | MCX-SX | NSDL | CDSL
Hiloni Business Center,
4th Floor,Hiloni Business Center,B/h Nandani Apartment,
Near Harivallabh Society,
Naroda, Ahmedabad - 382330, Gujarat, India . Telephone : 22800116
E-mail : [email protected]
©2020 https://hilonibroking.com , All Rights Reserved. Developed By https://www.shreekailash.com

Search